West of Arakeen (7%) - 0.44 L dobozos (Dry & Bitter - DK)

West of Arakeen (7%) - 0.44 L dobozos (Dry & Bitter - DK)
West of Arakeen (7%) - 0.44 L dobozos (Dry & Bitter - DK)

West Coast IPA

West Coast IPA
7 % (v/v)
Idaho 7, Motueka